Rozbuska-2015-08-21
slideshow-001
slideshow-002
slideshow-003
slideshow-004
slideshow-005
slideshow-006
slideshow-007
slideshow-008
slideshow-009
slideshow-010
slideshow-011
slideshow-012
slideshow-013
slideshow-014
slideshow-015
Nedved-Jan
Sohaj-Pavel
jedlicka-pavel
kluvanec-pavel
machacek-jaroslav
muller-martin
muller-pavel
odstrcil-jiri
pechanec-ludek
schlesinger-miroslav
semera_cenek
stanek-josef
stepnicka-petr-1
stepnicka-petr-2
svechota-ladislav
uher-dusan
uher-lukas
uher-zdenek

DeCe COMPUTERS - Rozbuška Boletice

sobota, 18 červenec 2015 00:00

Stanovy

STANOVY
klubu futsalu

Úvodní ustanovení

§1

 1. Klub futsalu ROZBUŠKA Boletice je dobrovolným sportovním sdružením občanů.
 2. Sídlo klubu se nachází na adrese Osvobození 232, 407 11 Děčín 32.
 3. Klub futsalu ROZBUŠKA Boletice je právnickou osobou. Může nabývat práv a zavazovat se v občanskoprávních a jiných vztazích. Jménem klubu je oprávněn jednat jeho předseda, místopředseda, jednatel, případně jimi pověřené osoby.
 4. Klub futsalu ROZBUŠKA Boletice může provádět vlastní hospodářskou činnost a má právo rozhodovat o vlastních finančních prostředcích.

 

Cíle činnosti klubu

§2

1. Úkolem klubu je rozvíjet tělovýchovnou a sportovní aktivitu jeho členů a příznivců.

Za tímto účelem:

 • usiluje o veřejnou prezentaci a propagaci svých sportovních aktivit
 • shromažďuje finanční prostředky pro jejich zabezpečení
 • vydává informační buletin

2. K zabezpečení výše uvedených činností si klub vyhrazuje:

 • možnost obstarávání potřebných technických a finančních prostředků
 • vyvíjet vydavatelskou a hospodářskou činnost
 • propagovat sportovní činnost v souladu se zákonem
 • pořádání sportovních akcí

 

Členství

§3

 1. Členství v klubu je dobrovolné.
 2. Členem klubu se může stát každá fyzická osoba na základě písemné žádosti, kterou schvaluje výbor klubu.
 3. Členství vzniká, po předchozím schválení výboru klubu, zapsáním do členské listiny a zaplacením členského příspěvku.
 4. Členství zaniká:
 • přijetím písemného prohlášení člena o vystoupení
 • neplatí-li člen řádně členské příspěvky za kalendářní rok
 • vyloučením, jednal-li člen proti účelům a stanovám klubu
 • úmrtím člena

O vyloučení člena rozhoduje výbor klubu nadpoloviční většinou všech hlasů. Proti rozhodnutí se vyloučený člen může odvolat k valné hromadě.

 

Práva a povinnosti členů

§4

1. Členové klubu mají právo:

 • volit a být volen do výboru klubu
 • účastnit se jednání valné hromady členů, vyjadřovat se zde ke všem projednávaným otázkám a hlasovat o nich
 • vznášet dotazy a podávat návrhy a stížnosti výboru klubu a valné hromadě
 • účastnit se všech akcí, které propagují jméno a dobrou pověst klubu

2. Členové klubu mají povinnost:

 • dodržovat stanovy klubu
 • svědomitě vykonávat přijaté funkce
 • řádně platit členské příspěvky
 • dodržovat pravidlo vzájemného respektu a úcty ve vztazích mezi členy a příznivci
 • čestně reprezentovat jméno klubu

 

Orgány klubu

§5

Valná hromada

 1. Nejvyšším orgánem klubu je valná hromada.
 2. Valnou hromadu svolává výbor klubu nejméně jednou ročně, avšak požádá.li o to nejméně 1/3 členů, je výbor povinen svolat valnou hromadu kdykoliv.
 3. Valná hromada se svolává písemnou pozvánkou, obsahující místo, čas a pořad jednání, nejméně dva týdny před dnem jejího konání.
 4. Valná hromada rozhoduje usnesením nadpoloviční většiny přítomných členů, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Usnášení je valná hromada schopná, je-li přítomna nejméně 1/3 členů.
 5. Valná hromada:
 • kontroluje činnost výboru klubu
 • schvaluje a mění stanovy
 • určuje výši členských příspěvků
 • rozhoduje o návrzích členů a výboru, přičemž tyto musejí být písemně doručeny výboru nejméně tři dny před konání valné hromady
 • rozhoduje o odvolání členů proti rozhodnutí výboru
 • usnáší se o zrušení klubu

Stanovy klubu a ostatní vnitřní předpisy jsou schvalovány a měněny valnou hromadou, a to tajným hlasováním dvoutřetinovou většinou hlasů za přítomnosti nejméně poloviny členů klubu.

 

Výbor klubu

§6

 1. Řídí činnost klubu v období mezi konáním valných hromad a vykonává jejich usnesení.
 2. Je složen ze tří nebo pěti členů, kteří ze svého středu volí předsedu, ebeny. Místopředsedu a jednatele klubu.
 3. Výbor se usnáší nadpoloviční většinou hlasů svých členů.
 4. Členové výboru jsou voleni na jeden rok tajným hlasováním valné hromady. O každém členu výboru se hlasuje zvlášť.
 5. Výbor se schází podle potřeby, nejméně však jednou za 6 měsíců. Požádají-li o to alespoň dva členové výboru, je povinen předseda klubu svolat zasedání výboru nejpozději do jednoho týdne.
 6. Výbor přijímá a vylučuje členy klubu, hospodaří se jměním klubu, vyřizuje běžné záležitosti klubu a je oprávněn zřizovat účelové fondy.
 7. Za svoji činnost se výbor klubu zodpovídá valné hromadě.
 8. Volí ze svého středu zástupce klubu, předsedu, místopředsedu, případně jednatele. Každý může zastupovat klub samostatně. Předseda řídí činnost klubu, jednání výboru a valné hromady. Místopředseda jej podle potřeby zastupuje. Jednatel vyřizuje agendu, vede účty a archív klubu a vyhotovuje zápisy z jednání výboru a valné hromady.
 9. Rozhoduje spory mezi členy klubu, proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k valné hromadě.

 

Hospodaření klubu

§7

 1. Náklady spojené s činností klubu jsou hrazeny z členských příspěvků, vlastních příjmů, dotací, sponzorských darů a jiných zdrojů.
 2. Klub hospodaří podle vlastního rozpočtu.
 3. S majetkem klubu nakládá výbor, který ze své činnosti skládá účty valné hromadě.
 4. Členové klubu mají nárok na náhradu výloh a nákladů spojených s plněním členských nebo funkčních povinností podle platných právních předpisů nebo stanov.

 

Závěrečná ustanovení

§8

 1. Klub může zaniknout, mimo ostatních způsobů stanovených právními předpisy, dobrovolným rozpuštěním. O takové rozpuštění rozhodne 2/3 většinou hlasů všech členů valná hromada.
 2. O osudu jmění zaniklého klubu rozhoduje valná hromada.

 

Tyto stanovy byly schváleny ustavující valnou hromadou klubu futsalu.